Контакти

Как можеш да се свържеш с нас?

Попълни всички полета с твоите данни! Обикновено отговаряме не по-късно от 24 часа след получено запитване!

Като организация, регулирана по смисъла на Закона за защита на личните данни, обръщаме огромно внимание и съхраняваме с голяма степен на сигурност всичката получена информация!

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Данни за сдружението:

Асоциация Дебати България е вписана като сдружение в ТРРЮЛНЦ под ЕИК: 176255175.

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. "Съборна" №4